Polityka Cookies


§.1 Postanowienia Ogólne 1 Administratorem danych jest Wojciech Klecki z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 59B/13, wpisanej do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem NIP: 6272410028. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). 3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 4 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 5 Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. §2. Administrator Danych 6 Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP. 7 Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na liście newsletter. 8 Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter, 9 Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 10 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wojtek@stereosound.pl. 11 Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 12 Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 13 Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 14 Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 15 Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. 16 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. §3. Polityka Cookies 17. W związku z udo­stęp­nia­niem zawar­to­ści ser­wi­sów inter­ne­to­wych http://​www​.stereosound.pl (w dal­szej czę­ści zwa­nego „Ser­wi­sem”) sto­suje tzw. cookies, tj. infor­ma­cje zapi­sy­wane przez ser­wery na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, które ser­wery mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zo­wym połą­cze­niu się z tego urzą­dze­nia koń­co­wego, może także uży­wać innych tech­no­lo­gii o funk­cjach podob­nych lub toż­sa­mych z cookies. W niniej­szym doku­men­cie, infor­ma­cje doty­czące cookies mają zasto­so­wa­nie rów­nież do innych podob­nych tech­no­lo­gii sto­so­wa­nych w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę domeny ser­wisu inter­ne­to­wego, z któ­rego pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer. 18. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu: dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron ser­wi­sów inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­no­ści pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb, two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki spo­sób użyt­kow­nicy ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawartości, utrzy­ma­nia sesji użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego (po zalo­go­wa­niu), dzięki któ­rej użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła, dostar­cza­nia użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań. 19. W ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych możemy sto­so­wać nastę­pu­jące rodzaje pli­ków cookies: „nie­zbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­sta­nie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu inter­ne­to­wego, np. uwie­rzy­tel­nia­jące pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu, pliki cookies słu­żące do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wyko­rzy­sty­wane do wykry­wa­nia nad­użyć w zakre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ramach serwisu, pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych serwisu, „funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez użyt­kow­nika usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fejsu użyt­kow­nika, np. w zakre­sie wybra­nego języka lub regionu, z któ­rego pocho­dzi użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­to­wej itp., „rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­cza­nie użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań. 20. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy ser­wisu mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmiany usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). Nie­do­ko­na­nie zmiany usta­wień w zakre­sie cookies ozna­cza, że będą one zamiesz­czone w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika, a tym samym będziemy prze­cho­wy­wać infor­ma­cje w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika i uzy­ski­wać dostęp do tych informacji. 21. Wyłą­cze­nie sto­so­wa­nia cookies może spo­wo­do­wać utrud­nie­nia korzy­sta­nie z nie­któ­rych usług w ramach naszych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, w szcze­gól­no­ści wyma­ga­ją­cych logo­wa­nia. Wyłą­cze­nie opcji przyj­mo­wa­nia cookies nie powo­duje nato­miast braku moż­li­wo­ści czy­ta­nia lub oglą­da­nia tre­ści zamiesz­cza­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym jaki jest niniej­szy Ser­wis z zastrze­że­niem tych, do któ­rych dostęp wymaga logowania. 22. Pliki cookies mogą być zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu inter­ne­to­wego, a następ­nie wyko­rzy­sty­wane przez współ­pra­cu­ją­cych z Ser­wi­sem rekla­mo­daw­ców, przez firmy badaw­cze oraz dostaw­ców apli­ka­cji multimedialnych. Wię­cej o cia­stecz­kach możesz prze­czy­tać tutaj.